Algemene voorwaarden

Atmooz
Een merk van Charrell Home Interiors
 

De website www.atmooz.be is eigendom van Charrell Home Interiors NV, met maatschappelijke zetel te Vossendaal 10, 2440 Geel, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer  0820.075.711. Het BTW nummer is BE 0820.075.711.
Telefoonnummer: +32 14 58 71 93
E-mailadres: hello@atmooz.com

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.atmooz.be, bijhorende alternatieve domeinnamen en/of bijhorende e-mailadressen, met betrekking tot de op de website (of via e-mail) aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen aanvaard de koper deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Atmooz behoudt zich het recht om de verkoopvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Wij verkopen onze producten uitsluitend aan consumenten met een leeftijd vanaf 18 jaar en enkel in hoeveelheden die voor consumenten gebruikelijk zijn.

1. Toepassing
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

 2. Offertes en aanvaarding van de bestelling
De presentatie van onze producten in de Atmooz Webshop  is slechts een vrijblijvende uitnodiging om bij ons producten te bestellen. Met het versturen van uw bestelling doet u een bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst. Dit aanbod wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. Het staat ons vrij om te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit onverwijld mee.

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

Indien producten onjuist geprijsd zijn door een fout, hetzij op unit-niveau of als gevolg van de activering van een promotie, zal Atmooz niet verplicht zijn om die producten aan u te leveren voor de onjuiste prijs. In dergelijke omstandigheden kan Atmooz u op de hoogte brengen van de correcte prijs en u vragen om te bevestigen of uw bestelling te weigeren voor het product in kwestie.

Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd, wanneer u heeft bevestigd dat u van deze algemene voorwaarden kennis heeft en deze aanvaardt, wanneer u de knop “Betaal nu” heeft aangeklikt en wanneer de betaling via de module van onze betalingsprovider succesvol werd afgerond. Dit laatste zal het geval zijn wanneer u door de betalingsprovider wordt teruggestuurd naar onze website.

Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw bestelling. Deze ontvangstbevestiging documenteert enkel dat uw bestelling bij ons is aangekomen; het is geen aanvaarding van de bestelling en brengt geen koopovereenkomst tot stand. De bestelling wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. De bestelling wordt geleverd na ontvangst van uw betaling.

Atmooz heeft het recht om bestellingen te weigeren o.m.:
bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een product;
bij vaststelling van een ongeldige presentatie van producten in de Atmooz webshop;
bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant;
bij overmacht;
wanneer kan worden aangenomen dat de Klant de intentie heeft om de artikelen zelf opnieuw te verkopen.

Aanbiedingen & promoties
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door jou, behoudt Atmooz zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
Mondelinge toezeggingen verbinden Atmooz slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Aanbiedingen van Atmooz gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. Atmooz kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien jij had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Korting, voucher en promocodes
Per bestelling kan slechts één korting, voucher of promocode gebruikt worden tenzij anders ingesteld. Ook kan elke korting, voucher of promocode slechts één keer per persoon gebruikt worden. Kortingen, vouchers of promocodes kunnen niet gebruikt worden in combinatie met een andere actie.

Kortingen, vouchers of promocodes kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld en hebben geen geldelijke waarde.

Geannuleerde bestellingen maken een promocode ongeldig.

Kortingen, vouchers en promocodes kunnen slechts tijdens één order worden gebruikt. Elk resterend krediet van de korting, voucher, of promocode kan niet worden meegenomen naar een volgende bestelling.

Kortingen, vouchers en promocodes kunnen mogelijk worden verstrekt door de klantenservice aan een specifieke klant, in de vorm van krediet op het account van de klant. Dit krediet moet worden gebruikt tijdens één bestelling.

Elke poging om het systeem en het gebruik van kortingen, vouchers of promocodes te manipuleren door gebruik van bulk invoer via derden partijen of syndicaten, macros, ‘script’, brute kracht, gemaskeerde identiteit door het manipuleren van IP adressen, het gebruik van andere entiteiten of elk ander geautomatiseerd middel of geautomatiseerde middelen (inclusief systemen die kunnen worden geprogrammeerd om in te voeren) maken de bestelling en het gebruik van de korting, voucher of promocode ongeldig.

Helaas is het niet mogelijk om na het plaatsen van een bestelling achteraf een promocode of cadeaubon te verrekenen. Je kunt de promocode of cadeaubon uiteraard bij je volgende bestelling gebruiken.

De aard, duur en vervaldatum van een aanbieding en overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u in de uiting waarin de promocode is opgenomen. Iedere promocode is gedurende een bepaalde periode geldig, na deze periode kan de promocode niet meer worden gebruikt.

Kortingspercentages die in combinatie met elkaar gelden worden serieel gegeven. Dat wil zeggen dat na verwerking van de promocode, een eventueel volgend kortingspercentage wordt berekend over het bedrag dat resteert na toepassing van de eerste korting.

U kunt promocodes niet gebruiken voor openstaande bestellingen.

Als een promocode gebruikt wordt voor artikelen waarvan de (totale) prijs onder de waarde van de promocode ligt, vervalt de overige waarde van de promocode.

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

U kunt promocodes niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.

 3. Levering
De levering van producten zal plaatsvinden in de mate van het mogelijke binnen het tijdstip zoals aangegeven op de infopagina’s rond Verzending en Retour. In de meeste gevallen geldt dat de verzending plaatsvindt binnen twee a drie werkdagen na het ontvangen van de betaling. Binnen België wordt het pakket de volgende werkdag geleverd, binnen Nederland is dit een tot twee werkdagen langer. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven omvatten de op deze website vermelde prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper, deze kosten worden afzonderlijk vermeld. Atmooz behoudt zich het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

4. Eigendomsvoorbehoud 
De geleverde goederen blijven eigendom van Atmooz tot de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behoudt Atmooz het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

5. Verzakingsrecht
De koper heeft het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het (laatste) goed fysiek in bezit krijgt.

Indien de koper afziet van zijn aankoop, dient hij dit schriftelijk te melden, met vermelding van het bestelnummer. De werkwijze aangegeven op de infopagina Retours dient gevolgd te worden. In dat geval dient hij de goederen preferabel in originele staat en verpakking terug te sturen naar Charrell Home Interiors, Vossendaal 10, 2440 Geel, België. 

6. Overmacht
Atmooz is niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

7. Privacy
Als de koper een online bestelling plaatst, geeft hij Atmooz hiermee toestemming om zijn gegevens op te slaan en te gebruiken enkel voor Atmooz. In geen enkel geval zal Atmooz deze gegevens delen met derden. De koper heeft steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen. Op deze manier respecteert Atmooz de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
Zie ook ons Privacybeleid.

8. Scheidbaarheid
Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

9. Garantie en conformiteit
Mocht een artikel beschadigd aankomen, dan wordt er in overleg bepaald wat de beste optie voor u is: omruilen of compenseren. Wij verwachten dat u ons een foto stuurt waarop de beschadiging duidelijk zichtbaar is. Deze kunt via de mail sturen naar: hello@atmooz.com

Voor al onze producten gelden de wettelijke termijnen voor garanties. Volgens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering.
In ieder geval zal u geen aanspraak op enige garantie kunnen maken:
voor normale slijtage van het product
bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het product of bij gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd
bij het niet naleven van de gebruiks- en/of onderhoudsinstructies
bij beschadiging van het product door opzet of nalatigheid
indien het product door u werd gewijzigd of bij tussenkomst door een niet door Atmooz aangewezen derde
bij commercieel gebruik.

Verlies en schade door verzending
Atmooz is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending via gelijk welke transporteur. Hebben de bestelde artikelen schade opgelopen tijdens de verzending, proberen we wel samen met jou tot een oplossing te komen.

Voor producten die online werden aangekocht en bij de koper thuis zijn afgeleverd, dient de koper bij gebreken vooraf contact op te nemen met hello@atmooz.com . Zie infopagina Retours. We staan er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Je bent verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dien je (alvorens over te gaan tot terugzending aan Atmooz) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden via hello@atmooz.com.
Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, dienen binnen de 14 dagen na levering worden gemeld, anders vervalt elk recht tot terugbetaling.

Indien je klachten door Atmooz gegrond worden bevonden, zal Atmooz naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met jou een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen.

 10. Gebruik van de Atmooz webshop & aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Atmooz levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Atmooz de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Atmooz kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

Formaten meegegeven bij de producten blijft een benadering. Wij kunnen evenmin garanderen dat ieder scherm een kleur exact weergeeft, of dat de kleur en/of vorm bij ontvangst van het product niet lichtjes afwijkt.

Atmooz is niet aansprakelijk voor het verlies of voor de schade van welke aard ook, die de Klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de producten.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Atmooz geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Atmooz kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Atmooz verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Algemeen over de aansprakelijkheid van Atmooz:
Atmooz is niet aansprakelijk voor enige schade die zij zou veroorzaken door haar fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook van haar werknemers. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van Atmooz is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

Gebruik van materiaal van de Atmooz Webshop:
Enkel en alleen met de uitdrukkelijke toestemming van Atmooz kan informatie op de website elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina’s van de Webshop of de informaticacodes die hierop betrekking hebben te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen.

11. Auteursrecht en intellectuele eigendom
Eigendom:

Deze website is eigendom van Yannick Breckpot & Didier Breckpot en onderdeel van onderneming Charrell Home Interiors NV  (ondernemingsnummer BE 0820.075.711).

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende algemene voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

De inhoud van de websites van Atmooz, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Atmooz of rechthoudende derden.

Wij hebben de Atmooz webshop ontwikkeld voor de persoonlijke en niet-commerciële doeleinden van de Klant. De integrale inhoud van de Atmooz Webshop (inclusief lay-out en vormgeving van de website, teksten, grafieken, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software enz.) is eigendom van Atmooz of van verwante ondernemingen, licentienemers en/of content providers. Alle hieraan verbonden rechten, en in het bijzonder alle intellectuele eigendomsrechten, worden beheerd door Atmooz.

De Klant mag de inhoud enkel downloaden en hiervan één kopie maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat de inhoud van het materiaal waarop de intellectuele eigendomsrechten gelden in zijn oorspronkelijke staat blijft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten.

Bij betwistingen hiervan kan met onderaan de vestigingsgegevens vinden om schriftelijk een klacht in te dienen, die daarna met de hoogste prioriteit zal behandeld worden.

 12. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met de Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

13. Klachten
Heb je een klacht over onze producten of onze service? Laat het ons weten via hello@Atmooz.com en wij doen ons best om samen met jou tot een oplossing te komen. Ben je nadien niet tevreden met de geboden oplossing, dan heb je als consument in de EU ook de mogelijkheid om je klacht te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is, staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.