Privacy Policy

Atmooz
Een merk van Charrell Home Interiors

De website www.atmooz.com is eigendom van Charrell Home Interiors NV, met maatschappelijke zetel te Vossendaal 10, 2440 Geel, ingeschreven in de

Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer  0820.075.711. Het BTW nummer is BE 0820.075.711.

Telefoonnummer: +32 14 58 71 93

E-mailadres: hello@atmooz.com


Het beschermen van persoonsgegevens van klanten en bezoekers is erg belangrijk voor Atmooz. Daarom stellen we alles in het werk om deze gegevensbescherming

te waarborgen en steeds conform de General Data Protection Regulation (GDPR) te handelen wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken. In hoofde van de

persoonsgegevens die wij verwerken op onze website www.atmooz.com zal Atmooz steeds optreden als verwerkingsverantwoordelijke.

Meer concreet zal Atmooz de persoonsgegeven steeds rechtmatig behandelen voor welbepaalde doeleinden. Wij zullen het nodige doen om nooit meer

persoonsgegevens te vragen dan noodzakelijk voor het doel of om deze persoonsgegevens langer dan nodig te bewaren. Tot slot neemt Atmooz de passende

technische en organisatorische maatregelen die een passende beveiliging waarborgen zodat de persoonsgegevens worden beveiligd tegen ongeoorloofde of

onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.


Door de Atmooz Webshop te gebruiken en elektronisch met ons te communiceren, erkent en aanvaardt u dit Privacybeleid en stemt u automatisch in met de

verwerking van uw persoonlijke informatie volgens dit privacybeleid. Minderjarigen mogen enkel gebruik maken van deze online diensten onder toezicht en mits

goedkeuring van de ouders. 

Onze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites van derden. Wanneer u deze gebruikt, verlaat u onze website. Ons privacybeleid is niet van

toepassing op deze andere websites.


Voor meer informatie kan u zich steeds wenden tot Atmooz op hello@atmooz.com


Deze Privacyverklaring was laatst bijgewerkt op 11 mei 2021. Atmooz behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring naar eigen goeddunken aan te passen. Het zal

de bezoekers hier ook steeds van op de hoogte brengen.


1. Persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens definiëren wij als een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van

persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen,

opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren,

afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.


Conform de huidige regelgeving verstaan we onder persoonsgegevens alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de

betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een

identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke,

fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres of

e-mailadres, maar tevens valt hier uw IP-adres onder.  U bent zelf uitsluitend verantwoordelijk voor de informatie die u ons verstrekt. Wij vertrouwen op de waarheid

ervan.

Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u op basis van uw toestemming,

conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG, regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de

hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw emailadres, tenzij u uitdrukkelijk

heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover

wij u informeren in deze verklaring.

Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of wanneer u een online bestelling plaatst, wordt informatie verzameld die

persoonlijke informatie kan bevatten. Deze informatie wordt actief verzameld door u bepaalde vragen te stellen en u de gelegenheid te geven rechtstreeks met ons te

communiceren. Het verstrekken van bepaalde gegevens kan ook een voorwaarde zijn om te genieten van bepaalde voordelen of om deel te nemen aan bepaalde

activiteiten.

Om u een aantrekkelijke beleving van onze website te kunnen bieden, willen wij deze voor u zo individueel mogelijk inrichten en voortdurend verbeteren. Wanneer u

door onze website navigeert, kan bepaalde informatie passief worden verzameld door middel van diverse internettechnologieën zoals IP-adressen, cookies en

navigatiegegevens, zonder dat uzelf op actieve wijze deze informatie verstrekt.


Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Atmooz zal uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

Verwerkingsdoeleinden
Rechtsgrond
Verwerken van uw vraag via het contactformulier, per mail, telefonisch of via social media
Gerechtvaardigd belang: om uw vraag te kunnen beantwoorden
Direct marketing doeleinden om u te kunnen voorzien van individuele communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons of onze geselecteerde partners
Gerechtvaardigd belang: om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en promoties
U informeren met behulp van periodieke nieuwsbrieven
Toestemming
Profilering door middel van een cookie die uw onlinegedrag en voorkeuren analyseren. Op die manier houden wij u op de hoogte van interessante activiteiten bij Charrell die u interesseren
Toestemming
Klantenbeheer
Uitvoering van een overeenkomst
Interne doeleinden zoals audits, gegevensanalyse en onderzoek om de producten, diensten en communicatie te verbeteren

Gerechtvaardigd belang


Door het gebruik van onze online diensten geeft u ons de toestemming om de door u verstrekte informatie te gebruiken om de inhoud van onze online diensten te

verbeteren, de website aan uw voorkeuren aan te passen, (op uw verzoek) informatie te verstrekken, voor onze marketing- en onderzoeksactiviteiten, voor het

verkopen en leveren van producten en voor de andere doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld.


Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden waarop een beroep wordt gedaan voor het leveren van bepaalde diensten of producten (bijv. technische en

logistieke dienstverlening, financiële verrichtingen) op voorwaarde dat die derden zich ertoe verbonden hebben om de bepalingen van dit privacybeleid na te leven.

Uw persoonlijke informatie zal niet doorgegeven worden aan derden die geen onderdeel uitmaken van ons productieproces.

Daarnaast kunnen wij op elke mogelijke wijze gebruik maken van alle niet-persoonsgebonden informatie die via deze online diensten wordt verzameld. Uw

persoonlijke informatie zal uitsluitend binnen het wettelijk kader en op grond van uw toestemming gebruikt worden.


Een betaling via een kredietkaart zal enkel worden opgeslagen via Mollie, een veel gebruikte PCI goedgekeurde Europese leverancier van betalingsdiensten. Onze

servers bevatten persoonlijke informatie, maar zullen nooit enige informatie met betrekking tot betalingsmodaliteiten of bankgegevens bevatten.


Atmooz zal het nodige doen om de persoonsgegevens louter binnen de Europese Economische Ruimte te verwerken.


Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als dit nodig is voor de doeleinden omschreven in deze Privacyverklaring of als u uw toestemming voor de

verwerking intrekt. In dat geval zullen wij het nodige doen om de verwerking van uw persoonsgegevens zo snel mogelijk stop te zetten.


Welke rechten kan u als betrokkene uitoefenen?

U heeft als betrokkene het recht op inzage tot alle persoonsgegevens die Atmooz over u verwerkt. 

U heeft als betrokkene het recht op rectificatie te vragen over persoonsgegevens die onjuist of onnauwkeurig zijn. Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens

plaatsvindt op basis van toestemming bent u steeds in de mogelijkheid om deze toestemming in te trekken. Dit kan door contact op te nemen met ons op

hello@atmooz.com


U heeft als betrokkene het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden van deze

Privacyverklaring of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Dit recht kan echter niet worden uitgeoefend als Atmooz door een andere wettelijke bepaling

gehouden is deze persoonsgegevens verder te verwerken.


Als u de bovenstaande rechten van de betrokkene wilt uitoefenen of als u verder nog vragen zou hebben kan u steeds contact opnemen met ons op

hello@atmooz.com Wanneer u uw rechten wenst uit te oefenen zal u zich wel steeds ten gepaste wijze moeten identificeren. Dit gaat als u uw verzoek bijvoorbeeld

stuurt vanaf het e-mailadres dat reeds bij ons bekend is.


Mocht u niet tevreden zijn met de behandeling van uw verzoek kan u steeds klacht in dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, zijnde de

Gegevensbeschermingsautoriteit in België. Voor meer informatie kan u steeds terecht op www.privacycommission.be 

2. Cookies

Onze website (www.atmooz.com) maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze

informatie doet uw bezoek aan de site sneller en efficiënter verlopen. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking

van de website garanderen. De cookies worden voornamelijk gebruikt voor het bijhouden van uw sessie en om uw ervaring op onze website te verbeteren. 


Verder zal onze website gebruik maken van tracking cookies die uw surfgedrag analyseert zodat wij u kunnen informeren over activiteiten van Atmooz die u mogelijks

interessant vindt. Deze analyse zal gebeuren met behulp van Google Analytics, Google AdWords en het Google Display Netwerk. Deze verwerking van uw

persoonsgegevens zal louter plaatsvinden nadat u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. U bent steeds in de mogelijkheid om uw toestemming hierover in te

trekken.


Welke cookies gebruiken we op www.atmooz.com?

Atmooz maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Meer informatie over de eigenschappen van de verschillende cookies kan u vinden in volgende tabel:

Persoonsgegeven
Verwerkingsdoel
Naam
Type
Rechtmatigheid
Bewaartermijn
IP-adres
Slaagt de identificatie van de sessie op SSESS%ID%  
Niet-Functioneel
Toestemming Verloopt na einde sessie
IP-adres
Wordt door Facebook Pixel gebruikt om unieke gebruikers te identificeren en voor gerichte advertenties
_fbp
Niet-functioneel
Toestemming
Verloopt bij sluiting browser
IP-adres
Identificatie voor like en share buttons voor social media
fr
Niet-functioneel
Toestemming
Verloopt na 3 maanden
Geen persoonsgegevens
Wordt gebruikt om te testen of de browser cookies ondersteunt
Test_cookie
Niet-functioneel
Toestemming
Verloopt na 1 dag